Το ερωτηματολόγιο αυτό απαντάται μόνο από τα άτομα που τους έχει ζητηθεί να προσκομίσουν αρνητικό Rapid ή PCR Test. / This questionnaire is only answered by individuals who have been asked to submit a negative Rapid or PCR Test.

  • DD slash MM slash YYYY
  • :
  • Υποβάλλοντας τα πιο πάνω στοιχεία δηλώνετε υπεύθυνα ότι η εξέτασή σας είναι αρνητική. / By submitting the above information you responsibly declare that the result of your test is negative.