• Επιλογή δύο ατόμων για αξιολόγηση συναδέλφων / Selection of two people for colleagues’ evaluation

    Η ηλεκτρονική αυτή φόρμα αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού της NETinfo. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. / This online form is part of NETinfo’s employee performance appraisal process. For any clarification or additional information, please contact the Human Resources Department.

  • Προσωπικά Στοιχεία / Personal Data:


  • Επιλογή Συναδέλφων / Selection of Colleagues:

  • Συνάδελφος 1 / Colleague No1

  • Συνάδελφος 2 / Colleague No2
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.