• Το ερωτηματολόγιο αυτό να απαντηθεί μόνο από τα άτομα που έχουν νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες. / This questionnaire should only be answered by the individuals who have been infected with COVID-19 during the last six months.
  • Με βάση την ενημέρωση που έλαβα από το Υπουργείο Υγείας: / Based on the information I received from the Ministry of Health:
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  • Υποβάλλοντας τα πιο πάνω στοιχεία, δηλώνετε υπεύθυνα ότι αυτά είναι ορθά και αληθή. / By submitting this questionnaire, you responsibly declare that the information provided is true and correct.

    Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, δύναται να σας ζητηθεί να παρουσιάσετε σχετικά αποδεικτικά. / In the event of an inspection by the competent authorities, you may be asked to present relevant evidence.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.